Actievoorwaarden Cashback met Tikkie

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Koninklijke Verkade NV, Westzijde 103, 1506 GA Zaandam (hierna “de organisator”) en zijn van toepassing op de actie “Cashback met Tikkie” (hierna: “de actie”).
 • Deze actie wordt georganiseerd ter promotie van het merk Verkade.
 • Door deelname aan de actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden evenals met alle beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen om het goede verloop van de theetafelactie te garanderen.
  Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 26 juni 2023 tot en met 2 juli 2023. Na de einddatum om 23:59 worden er geen deelnames meer in behandeling genomen.

Voorwaarden voor deelname

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste cashbacks kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Deelname aan deze actie is eenmalig.
 • Deelname is mogelijk door natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en je een betaalrekening hebt.
 • Deelname aan de actie is gratis
 • De kosten voor het gebruik van (de) internet(verbinding) zijn voor rekening van de deelnemer. De organisator brengt bij deelnemers geen (aanvullende) kosten in rekening voor deelname.
 • Deelname aan deze actie leidt tot de volledig aanvaarding van de specifieke voorwaarden, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van de deze actie te garanderen.
 • De terugbetaalactie is geldig bij aankoop van de wit crisp 111g chocoladereep van Verkade. De deelnemer zal bij een geldige aanvraag van de terugbetaling, €1,49 vergoed krijgen (probeer voor €0,50), totdat het maximale aantal van 12.500 deelnemers is bereikt.
 • Wij behouden het recht om een terugbetaling te weigeren. Er is maar 1 uitbetaling per kassabon, per tikkie gebruiker. Artikelen die op de bon staan maar die niet meedoen aan de actie worden niet meegenomen. Artikelen hoeven dus niet per stuk of separaat afgerekend te worden.
 • Het product wordt goedgekeurd bij de aankoop in de volgende supermarkt: Albert Heijn.
 • De digitale bonnen van bezorging, afhalen in een winkel of voor bonnen die op de bonuskaart staan, zijn uitgezonderd.

Privacyverklaring

 • In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de Actie.

Aansprakelijkheid 

 • Organisator (Verkade) en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden (Tikkie) zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen.
 • Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de actiesite of daaraan gelieerde sites.
 • Voor zover de organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
 • Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie of die de winnaars zouden oplopen ten gevolge van het gebruik van de prijs.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van organisator en/of derden beperkt tot maximaal de waarde van het geschenk waarop de deelnemer bij een correcte afwikkeling van de actie recht zou hebben gehad.
  Bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing als er aan de zijde van organisator sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 Slotbepalingen

 • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de organisator
 • De organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien u al aan de actie heeft deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zal u zijn gebonden aan de “oude” voorwaarden en niet aan de gewijzigde voorwaarden.
 • De organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • De organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze voorwaarden kunnen verkregen worden op eenvoudig verzoek door het sturen van een brief naar Koninklijke Verkade, Westzijde 103, 1506 GA Zaandam, en zijn tevens vermeld op de Verkade website.
 • Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Verkade.